لینک برگشت >>
    انعقاد قراداد با شرکت مهندسان مشاور فضازیست انعقاد قراداد با شرکت مهندسان مشاور فضازیست۱۳۹۷/۰۲/۲۵

    متن مصوبه:


    با اختیارحاصله از بند 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به انعقاد قراداد طرح آماده سازی و طراحی ابنیه سایت شهرداری (فاز 1 و 2) با شرکت مهندسان مشاور فضازیست با برآورد قیمت 1/395/000/000 ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه بنا به دلایل ذیل اقدام نماید: