لینک برگشت >>
    بودجه سال 97 شهرداری طرقبه بودجه سال 97 شهرداری طرقبه۱۳۹۶/۱۱/۲۵

    متن مصوبه:


    با اختیار حاصله از بند 12 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، با لایحه شماره 12710 مورخ 96/10/28 در خصوص بودجه سال 97 شهرداری طرقبه که به لحاظ تعادل درآمد و هزینه بالغ بر مبلغ
    450/000/000/000  ریال تدوین شده است ، موافقت گردید .