لینک برگشت >>
    تجمیع آژانس های تاکسی تلفنی در تاکسی 133 تجمیع آژانس های تاکسی تلفنی در تاکسی 133۱۳۹۶/۱۰/۱۸

    متن مصوبه


    با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا در خصوص تجمیع آژانس های تاکسی تلفنی در تاکسی 133 و نوع و مدل خودروها، نسبت به بکارگیری کلیه خودروهای موجود اقدام نماید.

    تبصره: پس از مدت یکسال سازمان حمل و نقل ضوابط و شرایط لازم را برای این خودروها پیشنهاد نماید و مدیریت و نظارت لازم را داشته باشد.