لینک برگشت >>
    توافق نامه فی مابین شهرداری طرقبه و اداره راه و شهرسازی و دادگستری طرقبه توافق نامه فی مابین شهرداری طرقبه و اداره راه و شهرسازی و دادگستری طرقبه۱۳۹۷/۰۲/۰۹

    متن مصوبه:


    با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر لایحه شماره 833 مورخ 03/02/97 درخصوص توافق نامه شماره 51219/م ح مورخ 96/12/09فی مابین شهرداری طرقبه و اداره راه و شهرسازی و دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز مطرح و مقرر شد با توجه به توافق نامه مورخ 96/11/03شهرداری طرقبه نسبت به واگذاری 5000 متر مربع زمین از پلاک ثبتی 10/181/93/722مشهد اقدام و مستنداً با عنایت به بند 2 و موافقت مدیرکل، معاون املاک و معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نسبت به دریافت معوض زمین واگذاری شهرداری توسط اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی به شهرداری طرقبه و تحویل و انتقال اقدام لازم به عمل آید.