لینک برگشت >>
    خرید آسفالت خرید آسفالت۱۳۹۶/۱۲/۰۸

    متن مصوبه:


    با اختیارحاصله از بند 14 و تبصره مربوطه ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به خرید 5000 تن آسفالت از نوع 012 و 019 و 025 با برآورد مبلغ شش میلیارد ریال از طریق مناقصه محدود اقدام نماید.