لینک برگشت >>
    قرارداد طراحی شهری-محیطی محور امام رضا (ع) با شرکت مهندسین مشاور زیست کاوش قرارداد طراحی شهری-محیطی محور امام رضا (ع) با شرکت مهندسین مشاور زیست کاوش۱۳۹۶/۱۰/۲۸

    متن مصوبه


    با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به انعقاد قراداد طراحی شهری-محیطی محور امام رضا(ع) با شرکت مهندسین مشاور زیست کاوش به مبلغ چهار میلیارد ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه بنا به دلایل ذیل اقدام نماید:

    1- تجربی کاری                2- حسن سابقه

    3- توان مالی و فنی         4- رعایت صرفه و صلاح شهرداری