لینک برگشت >>
    مبایعه نامه فوش سهام شهرداری در پروژه پارسه مبایعه نامه فوش سهام شهرداری در پروژه پارسه۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله ازبند 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر و با عنایت به برگزاری مزایده عمومی به شماره 14807 مورخ 97/11/11 و لایحه شماره 239 مورخ 98/01/18 شهرداری، موضوع بررسی و با کلیات مفاد قرارداد ارسالی شهرداری به شرح پیوست (بشماره 238 مورخ 18/01/98) با برنده مزایده حسب صورتجلسه شماره 16763 مورخ 97/12/16 موافقت شد.
    ضمناً قرارداد پس از امضا طرفین می بایست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر گردد.