لینک برگشت >>
    متمم بودجه سال 96 شهرداری طرقبه متمم بودجه سال 96 شهرداری طرقبه۱۳۹۶/۱۲/۲۰

    متن مصوبه:


    با اختیارحاصله از بند 12 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، با متمم بودجه سال 1396 شهرداری طرقبه که به لحاظ تعادل درآمد و هزینه بالغ بر مبلغ 520/000/000/000 ریال می باشد، موافقت شد.