لینک برگشت >>
  واگذاری رستوران پارک بهمن بصورت اجاره سه ساله واگذاری رستوران پارک بهمن بصورت اجاره سه ساله۱۳۹۶/۱۲/۱۵

  متن مصوبه:


  با اختیارحاصله ازبند 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به واگذاری رستوران پارک بهمن بصورت اجاره سه ساله ازطریق مزایده عمومی با برآورد کارشناسی به شرح ذیل، اقدام نماید.

  1- اجاره بهای ماهیانه برای سال اول 100/000/000 ریال

  2- اجاره بهای ماهیانه برای سال دوم 110/000/000 ریال

  3- اجاره بهای ماهیانه برای سال سوم 120/000/000 ریال