لینک برگشت >>
    کمک به برگزاری اردوی زیارتی راهیان نور کمک به برگزاری اردوی زیارتی راهیان نور۱۳۹۶/۱۲/۲۸

    متن مصوبه:


    با اختیارحاصله از بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به هبه مبلغ 60 میلیون ریال در وجه حساب حوزه 5 بسیج برادران طرقبه از محل ماده 17 بابت کمک به برگزاری اردوی زیارتی راهیان نور اقدام نماید.