لینک برگشت >>
    کمک به موسسه خیریه علی ابن ابیطالب (ع) طرقبه کمک به موسسه خیریه علی ابن ابیطالب (ع) طرقبه۱۳۹۶/۱۲/۲۸

    متن مصوبه:


    با اختیار حاصله از بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به شهرداری طرقبه اجازه داده می‌شود تا نسبت به هبه مبلغ ۵۰ میلیون ریال از محل ماده 17 بابت کمک به مستمندان و نیازمندان طرقبه به موسسه خیریه علی ابن ابیطالب (ع) طرقبه اقدام نمایند.