سید محمد رضا هاشمیان حراست شهرداری طرقبه را به عهده گرفت