چالیدره طرقبه ظرفیت بالایی در برگزاری رقابت های ورزشی دارد