همزمان با روز جوان ، فراخوان ثبت نام از جوانان شهر طرقبه در گروه مشاوران جوان