مجموعه چالیدره طرقبه یکی از جاذبه های مهم گردشگری استان است