چالش ها و موانع توسعه خدمات گردگشری و تفریحی در چالیدره بررسی شد