راهکارهای ارتقای ورزش طرقبه در جلسه ای با رئیس فدراسیون دو ومیدانی بررسی شد