مهندس حسین طاهری پور به عنوان شهردار طرقبه منصوب شد