شهردار طرقبه خواستار لغو برگزاری مراسم معارفه خود شد