رونمایی از سردیس علی باغبانباشی در کمیته ملی المپیک