همایش بزرگ بسیجیان طرقبه شاندیز در طرقبه برگزار شد.