برای توسعه ناوگان حمل و نقل نیاز به تهیه ماشین آلات داریم