دیدار با مادران شهدا در روز تکریم مادران و همسران شهدا