بانوان در حفظ و تقویت صنایع دستی در طرقبه نقش بسزایی دارند.