حمایت از گسترش صنایع دستی و هنری و مشاغل خانگی بانوان از سیاست های مهم شورا و شهرداری است.