آمادگی مخابرات برای راه اندازی چهار سایت جدید تلفن همراه در طرقبه