ساخت پناهگاه سگ های بدون صاحب در انتظار بررسی دستگاه های متولی