اختصاص 40 میلیارد تومان اعتبار به طرقبه شاندیز برای تامین آب شرب و تقویت شبکه آبرسانی شهرستان