آئین آغاز بکار سامانه جمع آوری پسماند در شهر طرقبه