تمرکز شورای ششم؛ اصلاح ساختار و فرآیند در کنار شناخت کمبودهاست