نقش بارز شورای ششم، قانون مداری و اصولی پیش بردن کارها است