مراسم تقدیر از رانندگان حوزه حمل و نقل شهری با حضور اعضای شورای شهر طرقبه برگزار شد