بازدید میدانی و بررسی آخرین وضعیت سالن ورزشی محله حصار