ممنوعیت تدفین اموات غیر بومی در آرامستان های شهر طرقبه