متن قدردانی شورای ششم از ناصر باقری مقدم شهردار طرقبه