یکی از زیرساخت های حفظ فضای سبز شهری خودکفایی در تولید است