برای گذر از دوران کرونا نیاز به ایجاد قرارگاه مردمی در طرقبه است