تلاش مدیریت شهری تسریع در تکمیل بلوار امام رضا (ع) است