نماینده شورای اسلامی شهر طرقبه در شورای آرد و نان شهرستان طرقبه شاندیز معرفی شد.