آمادگی همکاری های دو جانبه با شورای اسلامی روستای نوچاه