نشست صمیمی اصناف و اتحادیه های صنفی طرقبه شاندیز با مدیریت شهری طرقبه