نشست هم اندیشی ظرفیت های گردشگری در طرقبه برگزار شد