دکتر جواد عابدینی طرقبه به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر طرقبه انتخاب شد.