تصویب آیین نامه کمیته بانوان شهر طرقبه در شورای اسلامی شهر