بازدید اعضای شورای اسلامی شهر طرقبه از اتمام عملیات بهسازی بلوار امام رضا (ع)