بازدید اعضای شورای اسلامی شهر طرقبه از ایستگاه راهنمای مسافران نوروزی و بازارچه صنایع دستی شهر طرقبه