بازدید مدیریت شهری طرقبه از پروژه خانه مدرن پاسارگاد