حضور تیم‌ مدیریت شهری طرقبه در مزار شهدای گمنام طرقبه بررسی گردید.