حمایت از سرمایه گذاران برای رشد صنعت گردشگری در طرقبه