عزم جدی مدیریت شهری در اتمام پروژه بلوار امام رضا (ع) طرقبه